PRIVACYVERKLARING

Van der Burght B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen van gegevens

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen. Bij gebruik van de webshop verwerken wij uitsluitend gegevens welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de verkoopovereenkomst.

Doel en verwerking van gegevens

Van der Burght B.V. gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures. Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

Websites derden

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij het domein vanderburght.nl. Van der Burght B.V. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen je erop dat je het recht hebt om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. Je hebt tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

DISCLAIMER

Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten en producten en diensten van Van der Burght B.V. Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Alle aanbiedingen zijn geldig tot en met de aangegeven datum, zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Op al onze verkooptransacties zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van jouw voorwaarden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Burght B.V.

© 2021 Van der Burght B.V.

 

COLOFON

Webdesign

Reinier Verhard

Tekstverzorging

cijfer en letter